EAT2009-05-06

Allikas: RISO Wiki

Avalike elektroonsete teenuste ja riigiportaali arendamise ja haldamise regulatsiooni väljatöötamise töörühm

06.05.2009

Kell 13-15.40

RIA-s


Osalejad:

Aivo Lepp, MKM, RISO

Birgit Põldes, JuM

Eerik Hanni, RIA

Hindrek Allvee, MKM

Kalle Arula, RIA

Katrin Hänni, MKM, RISO

Kristi Madis, SiM

Maret Põder, RaM

Margus Kreinin, SiM

Margus Püüa, MKM, RISO

Reet Oorn, RIA

Uuno Vallner, MKM, RISO

Viljar Peep, AKI


Päevakord:

AvTS muudatusettepanekute arutelu


Otsustati:


1. § 1 lõppu lisada „ja tagada riigi infosüsteemide koosvõime.“ RIA kontrollib üle terminoloogia sobivuse ja vastavuse AvTS-is kasutatuga ning vajadusel muudab sõnastust.

2. § 9 lg 2 p 1 asendada väljend „neile dokumentidele“ väljendiga „sellele teabele“.

3. Peatükki 51 Andmekogud lisada järgmine nõue „Teabevaldaja peab tagama tema valduses olevate põhiandmete kättesaadavuse x-teel“, täpne sõnastus RIA-l üle vaadata.

4. Üksikasjalikud nõuded teenuste kohta käiva info avalikustamise kohta (mustandis lisatud § 281) kehtestada määruses, volitus selleks sõnastada § 32. Täiendavalt lisada teenuse kohta avalikustamisele kuuluva info loetelusse menetlusaeg.

5. § 31 lisada nõue teabe avalikustamise kohta riigiportaalis selliselt, et riigiportaali toimetusel puuduks vajadus see ise eraldiseisvalt välja mõelda, vaid et tagatud oleks info esitamine pädeva asutuse poolt kõikides valdkondades.

6. Riigiportaali (termin „riigiportaal“ on arutelu objektiks edaspidi) puudutav paragrahv lisada seaduse 4. peatüki 2. jakku. Lisaks teenuste kohta käivale infole peab teabevaldajal olema kohustus riigiportaalis osaliselt avalikustada ka infot, mida on käsitletud § 28 lg1 ja mis on kodanikule ja ettevõtjale oluline. RIA pakub täpse sõnastuse.

a. Margus Püüa: Riigiasutusi ei tohi kohustada teavet ja teenuseid riigiportaalile andma, sest see võib viia olukorrani, kus asutustel kaob huvi ise enda kohta käiva info esitlemise ja e-teenuste arendamise vastu. Kõigi riigi e-teenuste paiknemine ühes kohas, näiteks riigiportaalis tekitab kõrgendatud riski, et kui portaal mingil põhjusel peaks rivist välja minema, lähevad rivist välja ka kõik riigi e-teenused. Need peaksid paiknema seetõttu hajutatult mitmetes punktides.Protokollis: Eerik Hanni