Kysimustik

Allikas: RISO Wiki
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

RISOriba.png

Riigi IT koosvõime raamistik

Koosvõime küsimustik

Versioon 0.8
Juuli 2011


Käesolevat küsimustikku uuendatakse jooksvalt. Dokument on avatud ettepanekuteks avaliku, era ja kolmanda sektori asutustele ning kõigile asjasthuvitatud isikutele. Ettepanekud palume saata e-kirjana aadressile koosvoime@riso.ee.

Eesti raamistiku dokumentide ametlikud versioonid on aadressil http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik, väljatöötatavad ja uuendatavad versioonid aadressil http://www.riso.ee/wiki, küsimustiku põhiosa on aadressil Pilt:Koosvqime kysimustik.odt.

Küsimustiku koostamise põhimõtted

Käesolev küsimustik annab lühikokkuvõtte koosvõime raamistiku nõuetest. Seda võib kasutada abistava või juhendmaterjalina riigi infosüsteemiga seotud hangetes, arendustöödes, süsteemide hoolduses jm tegevustes.

Raamistiku materjalidest on valitud eelkõige konkreetsed küsimused, millele on võimalik koheselt vastata. Üldised põhimõtted, põhjendused, selgitused jne on kättesaadavad raamistiku põhitekstides.

Toodud küsimused kehtivad enamasti teatud eeldustel. Näiteks, küsimusel "Kas välditakse andmete korduvat küsimist kodanikult ja ärilt?" on mõtet siis, kui andmeid üldse küsitakse. Et mitte teksti liiga pikaks muuta, on sellised eeldused eraldi märgitud vaid erijuhtudel. Muuhulgas pole eraldi rõhutatud, et küsimustik on koostatud eelkõige arvestades avaliku sektori asutusi ja süsteeme.

Küsimustiku liigendamisel on lähtutud kogu raamistiku üldloogikast. Võimalusel on püütud jälgida ka koosvõime raamistiku struktuuri, samas vältides liiga paljude alajaotiste tekitamist. Kui küsimus sobis mitmesse alajaotisse, on valitud sisuliselt kõige lähedasem, mõnel juhul on ka küsimust dubleeritud.

Lähedasi nõudeid on küsimustikus kohati ühendatud, mõned küsimused on täielikkuse huvides siiski jäänud osaliselt kattuvateks. Kui raamistiku eri osades esitatakse lähedasi nõudeid, mis teatud olukordades võivad siiski täielikult mitte kattuda, tuuakse ära nõude erinevad variandid.

Koosvõime raamistik ja arendusraamistik

Koosvõime raamistik või küsimustik ei asenda arendusraamistikku (ega ka vastupidi). Kuigi nad võivad osaliselt kattuda, on neil siiski erinevad skoobid ja eesmärgid. Lühidalt, koosvõime raamistik on eelkõige suunatud riigi infosüsteemile kui tervikule ning selle komponentide vahelistele seostele, arendusraamistik – eelkõige konkreetsele projektile.

Näiteks, arenduse metoodika küsimused pole koosvõime määratluse põhjal üldjuhul koosvõime raamistiku teemaks. Vastupidine näide: teabe taaskasutamise põhimõte on arendusraamistiku seisukohast pigem ärinõue, mitte arendusraamistiku osa.

Küsimustiku selgitused ja kasutatud materjalid

Tabeli veerg "Skoop" toob ära valdkonna või etapid, mille puhul nõuet rakendatakse.

 • (O)rganisatsioon ja infrastruktuur. Märkus: tähistus "O" on eraldi välja toodud vaid siis, kui nõue kuulub põhijoontes organisatsiooni või infrastruktuuri valdkonda.
 • (A)sutamisel RIHA kooskõlastuse saamisel.
 • (E)lutsüklis, seahulgas ülesande püstitamisel, hankes ja arenduses.
 • (R)egistreerimisel RIHA kooskõlastuse saamisel.

Käesolevas küsimustikus ei ole rõhutatult välja toodud võtmesõnu „PEAB“ jne, nagu kirjeldatud dokumendis RFC 2119, sest see muudaks küsimustiku liialt sõltuvaks jooksvast koosvõime raamistiku versioonist. Küsimustikule vastamisel on soovitatav lisada tabelile järgmised veerud.

 • Ulatus – mil määral on nõue täidetud: täielikult, osaliselt, nõue ei ole relevantne /nt ei kasutata ruumiandmeid/.
 • Põhjendus vastusele – täidetakse juhul, kui andmekogu ei järgi nõuet täielikult.

Käesolev küsimustik on koosvõime raamistiku kokkuvõte, seepärast viitab tabelis toodud nõude alus valdavalt koosvõime raamistiku dokumentidele. Eeldatakse, et viited seadustele, määrustele jne on kättesaadavad vastavatest raamistiku dokumentidest. Küsimustiku koostamisel on lähtutud järgmistest allikatest.

 • Raamistik – Raamistik. Versioon 3.0, 05.05.2011 (projekt).
 • RIHA küsimustik – Andmekogude asutamise ja andmekoosseisu muutmise kooskõlastamise protseduurireeglid RISO-s ja RIA-s.
 • Infra – Infrastruktuuri teenused. Versioon 0.5, oktoober 2010.
 • Semantika – Semantika raamistik. Versioon 0.9, november 2009.
 • Standardid – Avatud standardid. Versioon 0.1, 09.01.2009.
 • Infoturve – Infoturbe koosvõime raamistik. Versioon 1.2, 22.07.2011.
 • Tarkvara – Tarkvara raamistik. Versioon 1.0, 15.04.2010.
 • Veebid – Veebide raamistik. Versioon 1.0, 15.05.2011.

Küsimustik

Et oleks lihtsam vastuseid dokumenteerida, on küsimustiku põhiosa kättesaadav failiversioonina aadressil Pilt:Koosvqime kysimustik.odt.