Rakendusplaan

Allikas: RISO Wiki

Üldist

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) oskusliku rakendamise üks oluline eeldus on paindlikkus, mis loob võime reageerida piisavalt kiirelt muutustele ja kasutada ära maksimaalselt soodsate tingimuste tekkimist. Sellest tulenevalt keskendub infoühiskonna arengukava rakendusplaan prioriteetidele lühikeses perspektiivis.

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a. korraldusega nr 667 heakskiidetud „Infoühiskonna arengukava 2013” [1](infoühiskonna arengukava) püstitab eesmärgid, määratleb meetmed ja tegevussuunad infoühiskonna kui terviku arendamiseks pikemas perspektiivis. Infoühiskonna arengukava rakendusplaan määratleb infoühiskonna arendamise prioriteedid lühemas perspektiivis lähtudes infoühiskonna arengukavas seatud eesmärkidest, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist aastateks 2007-2011 (VV tegevusprogramm) (http://www.valitsus.ee/?id=1307) ja käesolevast olukorrast.

Rakendusplaanis püstitatakse prioriteedid ja täpsustatakse eesmärke. Määratletakse prioriteetsete tegevuste, eesmärkide, projektide tulemuslikkuse ja väljundi mõõtmise ning mõju hindamise mõõdikud. Antakse ülevaade „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „infoühiskonna edendamine” vahendite jaotusest rakendusplaani esimesel aastal ja indikatiivsest jaotusest järgnevatel aastal.

Samuti tuuakse ära ministeeriumite kavandatavad olulisemad tegevused, mis on vajalikud VV tegevusprogrammi täitmiseks. Esitatakse tegevuste prognoositav maksumus. Tegevuste või projektide (tegelikud) eelarved täpsustatakse eelarve planeerimise või struktuurivahendite taotlemise käigus.
Tagasi: Arengukava