Sõnastik

Allikas: RISO Wiki

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi infosüsteemide osakond

Koosvõime raamistiku sõnastik

Versioon 0.1
16.05.2010

Käesolevat sõnastikku uuendatakse jooksvalt. Dokument on avatud ettepanekuteks avaliku, era ja kolmanda sektori asutustele ning kõigile asjasthuvitatud isikutele. Ettepanekud palume saata e-kirjana aadressile koosvoime@riso.ee.

Riigi IT koosvõime raamistiku dokumendid kasutavad järgnevaid mõisteid.

Administraator

Süsteemi kasutajaroll, mille ülesandeks on dokumendisüsteemi konfigureerimine ja toimimise tagamine. Kasutatakse ka „haldur” .

Ainuidentifikaator

Süsteemi poolt loodud, dokumenti unikaalselt identifitseeriv, tavaliselt numbriline tunnus.

Andmebaas

Andmete kogu, korraldatud vastavalt kontseptuaalstruktuurile, mis kirjeldab nende andmete omadusi ning neile vastavate olemite vahelisi seoseid, toetades üht või mitut rakendusala.

Andmekogu

Andmebaasi õiguslik termin. Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse, avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku peetav korrastatud andmete kogum, mille pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust või mida peetakse käsitsi ja korrastatud vormidel, mis võimaldavad andmetega lihtsat tutvumist või nende mehhaanilist töötlemist.

Andmeteenus

Andmekogude teenused on kasutajale lisaväärtust loovad toimingud elektroonilises keskkonnas. Teenuste pakkujateks võivad olla mistahes asutused, ettevõtted, üksikisikud läbi oma infosüsteemi. Vt. ka veebiteenus.

API

Application Programming Interface.

Arvutitesaurus

Tesauruse andmebaas, kus sisaldub info keeleüksuste ja nendevaheliste sisuseoste kohta. Andmebaasiga liitub kasutajaliides, mille abil tesauruse kasutaja saab kätte selle osa informatsioonist, mis on talle vajalik. Kasutajaliideselt eeldatakse ka liikumisvõimalust tesauruse ühelt sõlmelt teisele.

Asi

Üksikküsimus asutuse asjaajamises, millega seotud asjaajamistoimingute (asja algatamine, lahendamine, täitmine või lõpetamine) käigus tekivad dokumendid.

Asjaajamine

Organisatsiooni ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpne ja küllaldane dokumenteerimine; dokumentide ja nende tõestusväärtuse säilimise tagamine neile kehtestatud säilitustähtaja jooksul; dokumentide menetlemise, nende ringluse, sisemise kooskõlastamise ja tähtaegse täitmise kontrolli korraldamine; teabele juurdepääsu, asjaajamise üleandmise jms korraldamine (AÜA põhjal) .

Autentimine

Protseduur, mille käigus tehakse kindlaks teenuse kasutamist taotlev isik või infosüsteem. X-tee puhul autenditakse infosüsteem riigi infosüsteemide andmevahetuskihi poolt antud turvaserveri sertifikaadi alusel. Infosüsteemi kasutava isiku autentimise eest vastutab infosüsteemi haldav asutus. Riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemide kasutajad (ametnikud) autenditakse ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel. Autenditud infosüsteemi teenuseid kasutav rakendus autenditakse täiendavalt rakenduse eest vastutava isiku sertifikaadi alusel. Isikud ja ettevõtjad, kes kasutavad teenuseid läbi kodanikuportaali, autenditakse ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipankade vahendusel.

Autentsus

Dokumendi omadus, mille puhul saab kindlaks teha järgmist: a) dokument on just see, mis ta on mõeldud olema; b) dokumendi loojaks või saatjaks on isik, kes pidi selle looma või saatma; c) dokument on loodud või saadetud ajal, mil see pidi loodama või saadetama.

Autoriseerimine

Protseduur, mille käigus tehakse kindlaks teenust taotleva autenditud isiku või infosüsteemi õigus teenust kasutada. X-tee teenuseid kasutav infosüsteem (kasutajainfosüsteem) autoriseeritakse vastavalt selle kuuluvusele teatud asutuste kasutajagrupi koosseisu; kasutajagrupp võib koosneda ka ühest asutusest. Kasutajagruppe loob ja haldab RIHA. Vastutus kasutajagrupi autoriseerimise eest lasub teenuseosutajal. Kasutajainfosüsteemi kaudu teenuseid kasutavaid isikuid autoriseerib seda süsteemi haldav asutus.

Avalik teenus

Mingi organisatsiooni poolt avaliku ülesande täitmisel kodanikele, asutustele, ettevõtetele või organisatsioonidele pakutav teenus.

CERT

Computer Emergency Response Team, infoturbeintsidentide käsitlemise organisatsioon.

COBIT

Governance, Control and Audit for Information and Related Technology, info- ja sellega seotud tehnoloogia haldamine, juhtimine ja audit. Infosüsteemide auditi ja juhtimise fondi väljaanne.

Digitaalallkiri

Tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga.

Digitaaldokument

Dokument, mis on salvestatud digitaalselt ja mida saab arvuti abil kasutada, edastada ja töödelda.

Digitaalne dokument

Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokument, elektroonilises keskkonnas isiku tõendamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks ettenähtud dokument (Isikut tõendavate dokumentide seadus).

Dokumendimall

Dokumendi näidisvormingu järgi kujundatud fail või veebivorm, mis dokumenteerimisel täidetakse sisulise informatsiooniga (MS Wordis on digitaalsed dokumendimallid .dot failid).

Dokumendihaldus

a)dokumentide loomise, saamise, alalhoidmise, kasutamise ning eraldamise tõhus ja süstemaatiline korraldamine, sh organisatsiooni tegevust ja toiminguid kajastava tõestusmaterjali ja informatsiooni dokumendisüsteemi hõlmamine ning dokumentidena alalhoidmine. (Standardi EVS-ISO 15489-1:2004 põhjal)

b) asjaajamise käigus dokumentidega tehtavad toimingud, millega tagatakse nende autentsus, usaldusväärsus, terviklus ja kasutatavus kogu elukäigu jooksul.

Dokumendiregister

Avaliku teabe seaduses toodud dokumendiliikide registrite või dokumentide loetelu koondnimetus.

Dokumendiringlus

Dokumentide liikumine asjaajamise/töövoo käigus.

Dokumendisüsteem

Infosüsteem, millega hõlmatakse ja hallatakse dokumente ning võimaldatakse neile pidev juurdepääs. Dokumendisüsteemi komponentideks on dokumendid, protsessid, tehnoloogia ja inimesed.

Dokumendi elukäik

Kontseptsioon, mis hõlmab

a) ajalist kestust dokumendi loomisest või saamisest selle hävitamise või arhiiviasutusse andmiseni ning

b) dokumendihalduse toiminguid selle aja kestel.

Dokumendivahetuskeskus (DVK)

Elektrooniliste dokumendihaldussüsteemide keskne komponent (infosüsteem), mille ülesandeks on hajutatult paiknevate EDHS-ide liidestamine X-tee vahendusel.

Dokument

Teabekandjale jäädvustatud teabe tervik, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks.

Dokumendi kasutatavus

Tunnused, et dokumendi asukoht kindlaks teha ning dokument sealt kätte saada, seda esitada ja tõlgendada.

Dokumentide loetelu

Asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja määramiseks koostatud loetelu.

Domeen

Inglise keeles domain või domain name, on internetiaadressi sufiks. Domeen koosneb tähtedest ja/või numbritest (näiteks eesti.ee), ning on võetud kasutusele veebisaitide loogiliseks adresseerimiseks ja organiseerimiseks.

e-Eesti

Üldnimetus Eestis rakendatud ja rakendatavate infosüsteemide ja elektroonsete rakenduste kogumile, s.o Eesti elu peegeldus elektroonses keskkonnas _ s.h kõik abivahendid, protseduurid, teenused jms. Hõlmab kõikides sektorites (avalik, era-, kolmas sektor) ja kõikides eluvaldkondades tehtavat.

e-kodanik

Kodanikukeskne (kliendikeskne) lähenemine/vaade kogu e-keskkonnale. Abivahendid ja rakendused e-keskkonna muutmiseks kodanikule arusaadavaks ja mugavaks. Põhimõtete, meetmete ja arendusprojektide kogum e-keskkonna loomiseks ja arendamiseks kodaniku vajadustest ja nõuetest lähtuvalt.

e-riik

Avaliku sektori elektroonsete rakenduste ja infosüsteemide kogum. Hõlmab kogu avalikus sektoris (riiklik sektor, kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslik) tehtavat.

e-teenused

Kõikvõimalikud teenused (kasutajale lisaväärtust loovad toimingud) elektroonses keskkonnas. Teenused võivad olla väga erinevat tüüpi: ühekordsed infoteenused, pikaajalised protsessipõhised menetlusteenused, e-demokraatia teenused (hääletamine, valimine jms). Teenuste pakkujateks võivad olla mistahes asutused, ettevõtted, organisatsioonid üksikisikud. Teenused võivad olla nii inimesele suunatud kui ka infosüsteemide vahelised.

e-valitsus

Valitsuse, täidesaatva võimu elektroonsed rakendused, infosüsteemid ning vastavad vahendid ja protseduurid täidesaatva võimu funktsioonide täitmiseks.

Elutähtis teenus

Teenus, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks (Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend).

EMP

Eelectromagnetic pulse (elektromagnetiline impulss).

Eeldokument

Jäädvustatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda tervikuna. Käesolevas dokumendis kasutatakse mõistet “eeldokument” niisuguse informatsiooni kohta, mis ei ole hõlmatud dokumendina, s.t. liigitatud, registreeritud ja muutmiseks lukustatud. Mõnedest eeldokumentidest saavad dokumendid. (MoReq2 põhjal).

ENISA

European Network and Information Security Agency, Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Agentuur.

EUPL

The European Union Public Licence, Euroopa Liidu avalik litsents.

FLOSS

Free/Libre/Open Source Software, ka F/OSS, FOSS). Vt. Vaba tarkvara .

FTP

File Transfer Protocol, failivahetuse protokoll.

GIF

Graphics Interchange Format, graafika kokkusurumise formaat, toetab 256 värvi.

GIS

Lühendatud geoinfosüsteem.

GML

Geospatial Markup Language, geograafilise informatsiooni esitamise keel veebis.

HTML

Hypertext Markup Language, spetsiaalne (programmeerimis)keel teksti ja piltide esitamiseks veebis.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol, veebis kasutatav andmevahetusprotokoll.

HTTPS

Secure HTTP, veebis kasutatav turvaline andmevahetusprotokoll.

Hõlmamine

Dokumendi seostamine asutuse tegevuskontekstiga, määrates sellele koha dokumendisüsteemis kas

a) seostades dokument liigitusskeemiga või

b) salvestades ja suunates see dokumendiringlusesse.

IETF

Internet Engeering Task Force _ peamine Interneti standardiorganisatsioon.

IKT

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Informatsiooni infrastruktuur

Informatsioon ning inimesed, protsessid, protseduurid, vahendid, rajatised ja tehnoloogia informatsiooni loomiseks, kasutamiseks, edastamiseks, säilitamiseks ja hävitamiseks.

Infosüsteemide semantiline koosvõime

Tarkvarasüsteemide võime adekvaatselt kasutada teistelt tarkvarasüsteemidelt saadud andmeid.

Infoteenus

Vt. võrguteenus.

Infoturve

Turvameetmete loomise, valimise ja rakendamise protsesside kogum.

Inimloetav kirjeldus

Semantikavara kirjeldus, mis on oma vormilt sobiv lugemiseks ning arusaamiseks nii arendajale kui valdkonna spetsialistile ning mis esitab vastava semantikavara tähenduse (semantika).

Intranet

Asutuse siseveeb, kuhu on ligipääs vaid autenditud kasutajatele.

IP

Internet Protocol, protokoll, mis määrab vahetatavate pakettide struktuuri ja adresseerimisskeemi.

IPR

Intellectual Property Rights, intellektuaalse omandi õigused.

ISKE

Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem.

IT

Infotehnoloogia.

ITU

International Telecommunication Union, Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit.

JPEG

Joint Photographic Experts Group, värvilise kujutise faili kokkusurumise tehnika, kus kujutise osa detaile võib kaotsi minna.

KII

Kriitiline informatsiooni infrastruktuur (Critical Information Infrastructure, CII). Informatsiooni infrastruktuuri komponendid, mis on kas ise kriitilised või mis on hädavajalikud kriitilise infrastruktuuri toimimiseks.

KIIK

Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse (Critical Information Infrastructure Protection, CIIP)

KIT

Lühendatud Kodaniku IT keskkond, on kõigile kodanikele (täpsemalt elanikele). Interneti veebilehitseja kaudu kasutatav infotehnoloogiliste vahendite kogum turvaliseks suhtlemiseks riigiasutuste, kohalike omavalitsuste asutuste, eraettevõtete ja kolmanda sektori institutsioonide (edaspidi asutuste) infosüsteemidega. KITi vahendid võib jagada kasutajagruppide järgi kolmeks: kodaniku osa, üldsüsteemne osa ja avalik osa (teabeportaal).

Kodanikuportaal

Kodaniku infosüsteem ja kasutajaliides ligipääsuks personifitseeritud e-teenustele, s.o teenustele, mis nõuavad kasutaja autentimist. Samuti sisaldab abisüsteeme ja -vahendeid nende teenuste efektiivseks kasutamiseks (side autentimissüsteemidega, e-posti ja dokumendihaldussüsteem jms).

Koosvõime

Infosüsteemide ja nende poolt toetavate tegevusprotsesside võime vahetada andmeid ja ühiselt kasutada informatsiooni ja teadmisi.

Koosvõime raamistik

Infosüsteemide toimimist puudutavate standardite ja juhendite kogum, mida organisatsioonid järgivad üksteisega suhtlemisel.

Kontrolljälg

Dokumentide ja metaandmete töötluskäigu kontrolli ja dokumendihaldussüsteemi sisu taastamist võimaldav turvalogi.

Kriitiline infrastruktuur

Kriitilised infrastruktuurid koosnevad nendest füüsilistest ja infotehnoloogia rajatistest, võrkudest, teenustest ja ressurssidest, millel häirimisel või hävitamisel on tugev mõju kodanike tervisele, ohutusele, julgeolekule või majanduslikule heaolule või liikmesriikide valitsuste tõhusale toimimisele.

Kriitiline informatsiooni infrastruktuur

Critical Information Infrastructure, CII, informatsiooni infrastruktuuri komponendid, mis on kas ise kriitilised või mis on hädavajalikud kriitilise infrastruktuuri toimimiseks.

Küberjulgeolek

Küberjulgeoleku strateegia kontekstis hõlmab mõiste küberjulgeolek kõiki elektroonilise teabe, teabekandjate ning -teenustega seotud toiminguid, mis mõjutavad riigi julgeolekut.

Küberkaitse

Riigi kriitilise infrastruktuuri toimimist toetavate info- ja sidesüsteemide kaitse korraldamine, mis seisneb õigusliku regulatsiooni kehtestamises ning poliitiliste, organisatoorsete, infotehnoloogiliste ja füüsiliste turvameetmete kasutuselevõtmises ja ajakohastamises.

Küberruum

Arvutitel ja arvutisüsteemidel põhinev digitaalne ruum, mis toetab tänapäevase infoühiskonna toimimist ja koosneb peamiselt Interneti poolt võimaldatud tegevuskeskkondadest ja igapäevaste toimingute lihtsustamiseks loodud digitaalsetest andmekogudest.

Liigitamine

Dokumentide seostamine liigitusskeemiga registreerimise käigus.

Liigitusskeem

Asutuse ülesannete ja tegevuste (funktsioonide) ja / või dokumentide hierarhiline esitus; asutuse dokumentide loetelu osaks olev sarjade jt. liigitusüksuste struktureeritud loetelu.

Masinloetav kirjeldus

Semantikavara kirjeldus, mis on vormilt arusaadav tarkvarasüsteemile ning mis annab edasi vastava semantikavara tähenduse (semantika).

Metaandmed

Dokumendihalduse kontekstis määratletakse metaandmeid kui andmeid, mis kirjeldavad dokumentide konteksti, sisu ja arhitektuuri ning nende haldamise ajalugu.

Mõiste

Teadmusüksus, mille moodustab ühene tunnuste kombinatsioon.

Ontoloogia

Valdkonna kirjeldus, nii masin- kui ka inimloetavas vormingus. Sisaldab valdkonnas kasutatavate mõistete sõnastikku koos nendevaheliste seostega (n:pärimisseos).

OSI

Open Source Initiative, mittetulundusorganisatsioon, mis propageerib avatud lähtekoodi, märgendab produkte sildiga OSI Certified Open Source Software.

OSS

Open Source Software. Vt. Vaba tarkvara

OWL

Web Ontology Language, masinloetava keel ontoloogiate esitamiseks.

PKI

Public Key Infrastructure (avaliku võtme infrastruktuur).

Portaal

Veebisait, mis koondab enda alla sisu ning funktsionaalsust erinevatest loogiliselt seotud allikatest.

RDF

Resource Description Format, ressursikirjeldusvorming.

RDFS

Resource Description Framework-Schema, märgendikeel masinloetavate ontoloogiate esitamiseks. Vt ka OWL.

Reegel

Nõue, mille järgimine on kohustuslik.

Register

Dokumendihaldussüsteemi osa, milles dokumendid on seotud ainuidentifikaatoritega, st dokumendid on registreerimisel järjestiku nummerdatud. Registrid luuakse dokumendiliikidele (kirjavahetuseregister, lepingute register) või sarjadele (käskkirjad, protokollid) (vrd: dokumendiregister).

Registreerimine

Dokumendile selle hõlmamisel viida (ainuidentifikaatori) andmine:

a) registrinumbri andmine;

b) seostamine liigitusüksusega ja sarja tähise andmine.

Repositoorium

Andmehoidla koos lisafunktsionaalsusega, mis tüüpilistes andmehoidlates puudub.

RFC 2119

Koosvõime raamistiku dokumentides viidatakse dokumendile RFC 2119 (IETF RFC 2119: „Key words for use in RFCs to indicate Requierements Levels“). Võtmesõnade tõlgendus selles dokumendis on järgmine.

  • Võtmesõnad „PEAB“ („MUST“), „NÕUTAV“ („REQUIRED“), „TULEB“ („SHALL“) tähendavad nõude eranditeta kohustuslikkust ("the definition is an absolute requirement of the specification").
  • Võtmesõnad „EI TOHI“ („MUST NOT“) ja „EI TULE“ („SHALL NOT“) tähendavad eranditeta keeldu ("the definition is an absolute prohibition of the specification").
  • Võtmesõnad „PEAKS“ („SHOULD“) ja „SOOVITATAV“ („RECOMMENDED“) tähendavad, et teatud tingimustel võib kohustust eirata, kuid sellise eiramise tagajärjed peavad olema teadvustatud ning erinevad võimalused peavad olema läbi kaalutud ("there may exist valid reasons in particular circumstances to ignore a particular item, but the full implications must be understood and carefully weighed before choosing a different course").
  • Võtmesõnad „EI PEAKS“ („SHALL NOT“) ja „MITTESOOVITATAV“ („NOT RECOMMENDED“) tähendavad, et teatud tingimustel võib keeldu eirata, kuid sellise eiramise tagajärjed peavad olema teadvustatud ning erinevad võimalused peavad olema läbi kaalutud ("there may exist valid reasons in particular circumstances when the particular behavior is acceptable or even useful, but the full implications should be understood and the case carefully weighed before implementing any behavior described with this label").
  • Võtmesõnad „VÕIB“ („MAY“) ja „VALIKULINE“ („OPTIONAL“) tähendavad valikuvõimalust, kusjuures süsteem, mille puhul nõue on rakendatud, peab suutma suhelda süsteemiga, milles nõue ei ole rakendatud ja vastupidi (An item is truly optional... An implementation which does not include a particular option MUST be prepared to interoperate with another implementation which does include the option, though perhaps with reduced functionality. In the same vein an implementation which does include a particular option MUST be prepared to interoperate with another implementation which does not include the option (except, of course, for the feature the option provides").

RIA

Riigi Infosüsteemi Amet.

RIHA

Riigi infosüsteemi haldussüsteem.

RISO

Riigi infosüsteemide osakond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM).

Roll

Nimetus, mida isik kannab, täites ülesannet, mis ei peegeldu tema ametinimetuses. Ka „kasutajaroll”.

RSS

RDF Site Summary, Rich Site Summary, RDF saidikokkuvõte RSS on väike mitmeotstarbeline laiendatav metaandmete kirjeldamise ja sündikeerimise vorming.

Sari

Liigitusüksus, mis ühendab funktsiooni, liigi või muu tunnuse alusel kokkukuuluvaid dokumente.

SA-WSDL

Semantic Annotations for WSDL, W3C soovitus veebiteenuste ja andmestruktuuride semantiliseks kirjeldamiseks.

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition (tööstuses, transpordis, energia- ja veemajanduses jne kasutatav automatiseeritud juhtimissüsteem).

Semantiline kirjeldus

Andmeteenuse, andmekogu, valdkonna vm objekti tähendust avav kirjeldus.

Semantiline koosvõime

Semantic interoperability, erinevate organisatsioonide võime mõista vahetatud informatsiooni tähendust ühte moodi.

Seosviit

Sissetulnud kirja kuupäev ja viit.

Sidusteenus

Selline ühe organisatsiooni toiming, mis on teise organisatsiooni toiminguks vajalik osa, kuid mis üksikuna vaadelduna, selle organisatsiooni sees, kus see toimub, ei pruugi omada iseseisvat tähendust.

SMS

Short Message Service, lühisõnumiteenus, mis kujutab endast kahesuunalist lühikeste (kuni 160 baiti) tekstisõnumite vahetamist mobiiltelefonide vahel GSM võrgus.

SOAP

Simple Object Access Protocol, XML põhine andmevahetusprotokoll.

Soovitus

Nõue, mille järgimine ei ole kohustuslik.

Sõnastik

Suvalise keele kõigi sõnade või teatud kategooria sõnade tähestikuline loend koos samakeelsete seletuste või tõlgetega ühte või mitmesse keelde.

Teabeportaal

Vaba juurdepääsuga veeb kõigi inimeste teavitamiseks nende õigustest ja kohustustest, mis on ka kodanikule väravaks e-teenuste kasutamisel.

Teenuste üldsüsteemsed vahendid

Asutuste infosüsteemide poolt kodanikele suunatud e-teenuste realiseerimise ja kättesaadavuse hõlbustamiseks välja töötatud reeglid ja üldsüsteemsed vahendid.

Termin

Mingi valdkonna üldmõiste sõnaline tähis.

Terviklus

Dokumendi omadus, mis näitab, et dokument on täielik ja seda ei ole muudetud.

Tesaurus

Tavatähenduses liik mõistelist sõnaraamatut, kus sõnavaraüksused ei ole organiseeritud mitte alfabeetiliselt vaid sisuseoseid pidi. Tesaurusele on omane hierarhiline struktuur ja alluvussuhted mõistete vahel. Suhteliike võib olla defineeritud erinevaid: näiteks soo- ja liigiseosed, osa ja terviku seosed jne. Tesauruse struktuur on defineeritud ISO standarditega (ISO-2788:1986. Ühekeelne tesaurus).

Toimik

Dokumentide organiseerimise üksus sarja piires.

Turvaklass

Sarja, toimiku, dokumendi või dokumendi osa turvalisuse tase vastavalt õigusaktidest ja asutuse sisemisest töökorraldusest tulenevatele nõuetele.

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration, standard veebipõhiste teenuste kirjelduste avaldamiseks avatud kataloogide realiseerimiseks.

URI

Uniform Resource Identifier, üldine ressursilokaator, standard objektide määratlemiseks veebis. Termin URI on W3C üldine nimetus mistahes liiki praeguste või tulevaste ressursi-identifikaatorite kohta, praegu on veebis valdavalt kasutusel selle alamliik URL.

URL

Uniform Resource Locator, globaalne dokumentide või teiste ressursside aadress veebis. Aadressi esimene osa näitab, millist protokolli kasutatakse ja teine osa spetsifitseerib IP aadressi või domeeni nime. URL on üks URI alamliik.

Usaldusväärsus

Dokumendi omadus, mis näitab, et dokumendi sisu võib usaldada kui tõestatavate toimingute, tegevuse või faktide täielikku ja täpset esitust ning millele võib toetuda järgnevate toimingute või tegevuse käigus.

Vaba tarkvara

Vastab järgmistele kriteeriumitele: on vabalt levitatav; lähtekood on kättesaadav; modifitseerimine ja edasiarendamine on võimalik; muudetud tarkvara levitamist võib keelata ainult siis, kui on lubatud tarkvara muutmiseks luua paikasid ja levitada tarkvara originaalversiooni koos paikadega; puuduvad kitsendused isikutele ja gruppidele; puuduvad kasutuspiirangud; kasutuslitsents on piiramatu; litsents ei tohi olla produktipõhine; litsents ei tohi piirata teisi tarkvarasid; litsents peab olema tehnoloogia suhtes neutraalne.

Valdkond

Eriteadmuse aineala.

Valdkonna spetsialist

Eriteadmuse aineala toimimist tundev isik.

Valdkonnasõnastik

Konkreetse valdkonna sõnavara koondav sõnastik.

Veeb

Veebisait.

Veebirobot

Internetis ilma inimoperaatori sekkumiseta info koguv, töötlev ning rakendav programm.

Veebiteenus

Web service, masinatevaheliseks koosvõimeks arvutivõrgus loodud tarkvarasüsteem. Kitsamas võtmes on veebiteenus WSDL dokumendiga kirjeldatud tarkvarakomponent, mis kasutab andmete edastamiseks Interneti protokolle kusjuures andmed on vormindatud XML põhisteks sõnumiteks.

Viit

Kirjale või asjale registreerimisel antud tähistus, mis osutab selle kohale dokumendisüsteemis ning koosneb sarja tähisest ja dokumendi registrinumbrist.

Võrguteenus

Web Service, universaalse ressursiidentifikaatoriga URI identifitseeritud tarkvarasüsteem, mille avalikud liidesed ja seosed on defineeritud ja kirjeldatud XML vahenditega. Teised süsteemid suhtlevad võrguteenusega vastavalt neile definitsioonidele, kasutades Interneti protokolle XML põhiste sõnumite transportimiseks.

WAP

Wireless Application Protocol, mobiilsete traadita seadmete kaudu informatsioonile ligipääsemiseks kasutatav protokoll.

W3C

World Wide Web Consortium, rahvusvaheline ettevõtete konsortsium, kelle eesmärgiks on veebi arendamine ühes suunas avatud standardite alusel.

WSDL

Web Services Description Language, XML-formaadis veebiteenuste kirjeldamise keel. WSDL kirjeldab teenuste sisend- ja väljundparameetrid ning teenuse väljakutsumise viisi.

WSRP

Web Services for Remote Portlets, teenus ja standard, mis kirjeldab esitlusele orienteeritud veebiteenuste integreerimist portaalidesse.

WWW

World Wide Web, Interneti serverite süsteem, mis esitab HTML-vormingus dokumente.

WS-BPEL

Web Services Business Process Execution Language, veebiteenustena realiseeritud käivitatavate äriprotsesside kirjeldamise keel.

XML

eXtensible Mark-up Language, tekstiline vorming struktureeritud andmete esitamiseks. Andmed esitatakse siltidega (tag) märgendatud elementidele antud väärtuste ja atribuutidena, kus element võib sisaldada skalaarväärtust või teistest elementidest koosnevat struktuuri.

XML levikeskus

XML skeemide, juhendmaterjalide ning muu XML temaatika kogumiseks ja levitamiseks loodud portaal.

XML skeem

XML schema, XML keeles kirjeldatud reeglite kogumik, millele XML dokumendid peavad vastama, et olla 'kehtivad' vastava skeemi alusel.

XSD

XML Schema Definition, XML skeemide kirjeldamise keel.

X-tee

Universaalne turvaline andmevahetuskeskkond tagamaks kodanikele, ametiisikutele ja ettevõtjatele andmebaaside kasutamise nende volituste piirides.